VISAO MISAO OBJECTIVO HAKSESUK BOLA FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE
Bloku Unidade Popular Associação Popular Monarquia Timorense Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan Partido Esperança da Pátria Partido Socialista de Timor Partido Desenvolvimento Popular Congresso Nacional para a Reconstrução de Timor-Leste Partido Republicano União Democrática Timorense Partido Democrata Cristão Partidu Movimento Libertasaun Povu Maubere Partidu Libertasaun Popular Partido Democratico União Nacional Democrática de Resistência Timorense Partido Unidade Desenvolvimento Democrático Partido Timorense Democratico Frenti-Mudança Partido Social Democrata Centro Ação Social Democrata Timorense Partido do Desenvolvimento Nacional Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente

Ho konsiensia, vota ho Hanoin ba POVU no Domin ba TIMOR-LESTE
... ... ... ... ... ...
TIMOR-LESTEEntrevista
a Nicolau dos Reis Lobato


Lei Bandu Labarik Labele Involve Iha Kampaha Ba Futuru, Vota ho Dame! Sukit-malu mak "interesse nacional" CAMPANHA ELEITORAL Tang!!! Tang!!!Tang! !!! Oinsa neutralisa tensaun entre ita nia ulun bot sira? “LÍDER IDEAL” Gastus OJE husi Primeiro Governo to'o agora

terça-feira, 20 de junho de 2017

quinta-feira, 15 de junho de 2017

Ba sira, sukit-malu bebeik ne mak dehan "interesse nacional"

Maun Boot Xanana koalia konaba ba nia alin Taur iha TVTL: "NIA MAK BOLU HAU SUHARTO. HAU FO TIA APOIO BA NIA SAI PREZIDENTE, NIA BOLU FALI HAU SUHARTO. AGORA HAU FO APOIO BA PRIMEIR-MINISTRO NIA BOLU HAU SAIDA TAN, ...". Ita hotu hein eleisaun lejislativas mai lao ho livre, dame no hakmatek. Hotu-hotu tahan-an. Se mak sai Primeiro-Ministro, sei sai ita hotu nia Xefe Governu.

Gosto
Comentar
Virgilio Lamukan Guterres Ba sira, sukit-malu bebeik ne mak dehan "interesse nacional", tanba bainhira sira kaer ukun sira hanoin no halo mak sukit-malu.                                                                                               
2006-2007, Xanana sukit Mari Alkatiri ho to'o rezigna-an hosi PM. Xanana hamosu alkunha politik "grupo Maputo" hodi dezigna Dr. Mari no kuadru FRETILIN seluk nebe kaer poder momentu neba. 

2007-2012 Mari ho deputadu FRETILIN sira sukit Xanana ho nia governu AMP. Deputadu FRETILIN sira dezigna Xanana nudar "PM de facto" no governu AMP nudar governu "de facto". 

2012, iha kampanye presidensial, Xanana ho Taur hamutuk (iha Ermera) sukit Lu-Olo.                                                                                                                      
2016 Taur sukit Xanana ho Mari iha Parlamento Nacional. Taur foti referensia ditador Indonesia Soeharto hodi refere ba involvimentu lider 2 ne'e nia familia iha projetu sira.

2015-2016, Lere hamutuk ho ofisial FALINTIL-FDTL balun hakerek surat ba Taur hodi sukit no tetak Taur tanba Taur nia desizaun ezonnera
Lere.

Agora, Xanana, Mari ho Lu-Olo hamutuk sukit malu fali ho Taur. 

Besik eleisaun ona atu buka kadeira poder nian, sira hahu mosu ho sermaun profetiku konaba povu nia moris diak no diskursu politik konaba interesse nacional. Tanba sira hanoin no fiar katak povu ida ne'e, durante tinan 24 nia laran iha luta ba libertasaun nasional, aumenta tan tinan 17 hafoin referendum, LA APRENDE politika!hatene de'it mak terus no aprende de'it mak oinsa atu moris ki'ak.                                                                                                                          
Lisaun sira konaba interesse nacional, sira hanorin tiha ona ba povu ida ne'e durante funu ba libertasaun nasional. Hau fiar liafuan sira ne'e. Ba ida ne'e, HAU LOKE XAPEU hodi respeita sira hotu.

Maibe iha kaer ukun, sira la HANORIN buat diak ida ba povu ida ne'e! Sira hatudu mak "ke'e-malu". Sira defende mak sira nia egoizmu politiku.

Ba ha'u, se sira haktuir duni sa ida mak sira hanorin ba povu Timor-leste iha tempu funu nia laran, tinan 17 povu nia moris oin seluk ona. Infelizmente, sira nia moris mak oin seluk keta-ketak de'it. POVU nia moris mak nafatin hanesan iha orasaun sarani sira nian: "...neste vale de lagrimas..." 

GostoMostrar mais reações
Responder
14/6 às 1:58Editado
Fonte Facebook Carlos Slfr Saky no Virgilio Lamukan Guterres
NB: Hare mos komentariu sira seluk konaba issue refere KLIK IHA NEE

domingo, 11 de junho de 2017

MAUN ALIN NO INAN FETO SIRA HOSI OE-CUSSE-AMBENO

MAUN ALIN NO INAN FETO SIRA HOSI OE-CUSSE-AMBENO

Amo Belo
Ohin loron 9, fulan Juñu, no aban loron sanulu (10), ita nia prezidente  Dr. Francisco Guterres Lu-Olo halo nia vizita ba dala uluk no sei halo inagurasuan ba obras sira ne’ebé Autoridade Rejiuan Espesial, (Zona Económica) hala’o iha tempu hirak ne’e nia laran.

Kona ba akontesimentu sira ne’e, atan ha’u hato’o Parabéns ba Governo Central (Dili), ba Autoridae  Especial ho nia Prezidente Dr. Mari Alkatiri no Staff, no ba Povu tomak hosi rai  doben Oe-Cússe-Ambeno.

Há’u ba Oe-Cússe dala uluk iha fulan Outubro tinan 1967. Tempu ne’eba, amo lulik  Leão da Costa, Oe-Cusse oan, atu selebra nia missa dahuluk. Ami seminaristas ba ho ró-áhi Arbiru. Há’ú kotente bele sama rai Oe-Cusse. Maibé ami hela loron ida deit.

Sai tiha Administrador Apostólico Dioseze Dili iha tinan 1983,  há’u ba vizita Oe-Cusse, iha loron 14-15, fulan Juñu,  tinan 1983.

Ami to’o iha Kota Pante Makasar tuku 11.00. Loron manas, rai mos manas. Maluk Oe-Cusse simu atan há’u ho sira nia “tebe dai no hananu tuir  adat”, hodi dere gongo no badili. Iha “kata sambutan”, reprezentante hasa’e lia hodi dehan:

“Ama Bispo, ami Povu Oe-Kusi rona “isu” katak Pemerintah hakarak halo rai Oe-Cusse hanesan Kecamata ida, no integra ba Kabupaten Kefamenanu, NTT. Ami  la kohi sai Kecamatan iha  Kabupaten Kefamenanu nia okos.  Boot sira hosi Kupang lori ida ne’e ba oin, ami povu Oe-Cuse, sei hamriik hotu, no muda hotu ba Natar Bora (Cost Sul) atu harii Oe-Cusse foun ida iha rai boot.

Iha há’u nia hatan, uluk knanain há’u hus desculpa ba “bapa-bapa, ibu-ibu no hadirin sira”, hafoin  hau katak hodi dehan:

- “Maun alin sira mak husu uluk atu integra ba Indonesia iha tinan 1975. Maibé, iha tempu ne’ebá, ema kala obriga imi  ho  kroat no imi mos moris iha  terus no susar laran. Ho há’u nia vizita ida ne’e, há’u hakarak hatudu katak ita mesak rai Timor Loro Sa’e nian. Hahú hosi Tutuala to’o Oe-Cusse, hahú hosi Ataúro ba Suai, iha tasi mane, ita rai ida de’it, ita emar ida deit: Timor Loro Sa’e!

Hahú tinan ne’ebá to’o tinan 2000, há’u ba Oe-Cusse dala barak. Hau gosta ema Oe-Cusse; haú mos gosta rai Oe-Cusse (Pante Makasar; Oe-Silo, Passabe no Baukanana no Nítibe).; há’u gosta rona Lia Baikenu, maiske la hatene ko’alia.

  Povu Oe-Cusse povu ida ne’ebé iha nia dignidade; iha nia kultura, iha nia lisan ka “adat no istiadat”; maibé, sira mos  iha  sira  relijiozidade maka’as.

Iha tinan 1999, sira terus barak. Balu halai ba fo’ho; barak mate; balada (karau vaka) barak mohu; maibé sira metin nafatin iha sira nia partiotizmu no fiar sarani. Razaum mak Oe-Cusse oan sira mak ita timor tomak nia abut no bei-ala. Ita nia Kapital hahú iha Lifau.

 Maibé, iha aspektu dezenvovimentu  ekonómiku no sosial, ita nia maluk sira hetan susar tanba rai Oe-Cusse nia-nia situasuan hanesan enklave.
Malae muitin sira, durante tinan atus haat resin, ladun interesse; bapak mos la interesse.

Maluk Oe-Cusse oan sira riku duni, liu liu ho balada karau no ai-kameli, Maibé, atu lori ba Dili, hodi fa’an iha Praça mak susar.

Iha tempu independensia, Governo Timor-Leste loke matan hodi fó atensaun ba Rai doben Oe-Cusse-Ambeno. Ohin, Prezidente Lu-Olo halo inaugurasaun ba buat oin oin. Ita hein, dezenvolvimentu ne’e bele to’o mos Oe-Silu, Passabe no Baukanana/Nitibe.

 Atan há’u hosi dook, hatoo Parabéns ba Povu Oe-Cusse-Ambeno tomak; ba Autoridade sira. Maibé, há’u, iha momentu ida ne’e, lakohi  halu’ha alin LAFU ne’ebé, iha fulan Outubro, tinan 1999, ho aten berani ba to’o Dili, atu husu intervensaun  INTERFET nian hodi ba  liberta no salva Enclave Oe-Cusse, ne’ebé milisia no militar hosi rai seluk estraga daudaun.

Na’i Feto  “Nossa Senhora do  Rosário”, no Santo António haraik tulun, hakmatek, ksolok,  no kamanek wa’in basuk  ba maun alin no Inan feto tomak iha rai doben Oe-Cússe-Ambeno.

Porto, 9 de Junho de 2017

Amo Bispo Carlos Filipe Ximenes Belo