VISAO MISAO OBJECTIVO SPORTIMOR FH KKN HOME FH LPV ARTIGOS FH MUZIKA LIA MENON FH RESPONDE

terça-feira, 6 de dezembro de 2016

PD konaba Kazu Sidadaun Emilia Pires, "Ema Hotu-hotu Hakruk Ba Lei"

PR Taur Husu Emilia Pires Rende 
Xanana "No Coment", CNRT defende Emilia Pires
Sociedade Civil, Emilia Pires Kaer Segredo Ruma

Emilia Pires
Dili, Forum Haksesuk (FH). Kasu Emilia Pires (EP) no Justiça, sai nudar preokupasaun husi komunidade, publiku em jeral, no hafahe opiniaun sociedade civil, Nain ulun sira, Presidente Republika (PR) Taur Matan Ruak (TMR), Xanana no CNRT, no Partido Democratico (PD) liu husi Deklarasaun bankada nian iha debate abertura  ba Orçamento Geral Estado (OGE) 2017.

Tuir Deklarasaun bankada PD (1), cita,:  "Bancada Partido Democrático hanoin katak ema hotu-hotu, atu bot ka ki’ik, kiak ka riku tenki moris tuir lei, no hakruk ba lei, enkuantu enfrenta problema ruma. Tuir Partido Democrático nia hanoin katak, Tribunal iha Timor-Leste ezerse ona nia knar no responsabilidade nudar konstituisaun haktuir. Maibe, dinâmika iha servisu justisa nian, hamosu preokupasaun públiku no hatur em kestaun kredibilidade ukun na’in sira nian iha Parlamento Nacional, Governu no Tribunal. Basa, públiku iha impresaun katak iha tendênsia halo diskriminasaun iha prosesu kazu iha Parlamento Nacional no Tribunal. Iha kazu balu, Parlamento levanta imunidade lais tebes, sein hamosu polémika oi-oin.  Maibe iha kazu seluk fo impresaun katak Parlamentu prosesa ho neineik no kleur tebe-tebes".

Haktuir tan PD liu husi Deklarasaun bankada PD, cita,: “Públiku preokupa, katak iha fulan hira liu ba, iha Uma Fukun Parlamento Nasional, ita halo debate maka’as atu autoriza ka la autoriza, Prezidente da Repúblika halo vizita Estadu ba Japaun. Infelizmente, deputados na’in 12 deit mak vota a favor ba Prezidente Repúblika nia vizita do Estado ba Japaun, maibe maioria deputado mak ezerse sira nia direitu hili abstensaun”.

Tenik tan PD liu husi  Deklarasaun bankada PD, cita,:  "Vizita do Estado Prezidente da Repúblika ba Japaun, sai nudar faktus polítiku nebe lori polémika bot iha nasaun ne’e, liu-liu iha Parlamento Nacional. Pelu kontráriu, sidadaun  ida nebe hetan alegasaun partisipasaun ekonómika iha tribunal, politíku sira, inkluindu deputado sira iha Parlamento Nacional, husik nia ba reprezenta povo no Estadu iha rai-li’ur, nein ida preokupa ka kestiona. Los duni, ita tenki kaer metin prinsipiu presunção de inocência katak, só tribunal de’it mak bele prununsia ema ida nia sala ka nia los. Maibe, tribunal atu prununsia, ema ida-ida tenki kolabora ho justisa, la’os atu halai sees husi justisa. Agora, ita hotu la hatene sidadaun ne’e sei fila mai hodi hatan iha tribunal ka lae? Karik buat hirak ne’e mak husik hela deit iha nasaun foun ida ne’e, maka Partido Democrático hanoin katak kredibilidade tribunal sai kestaun boot, ukun na’in sira bele lakon fiar hosi públiku, no povu sai desmoralizadu, nune, instituisaun Estadu sai fraku liu tan". 

PR Taur Husu Emilia Pires Rende

Kasu Emilia Pires mos la ses husi  Presidente Republika Taur Matan Ruak wainhira hatan ba povu ninia preokupasaun ,  hakerek Jornal Independente, Teraça-feira, "PR TMR husu Emilia Rende (Independente, 06/12/2016) pajinas 1 & 11 (2). Presidente Republika ninia apelu atu Sra. Emilia Pires, kumpri ordem Justiça Timor-Leste (idem). Waihira Jornalista kestiona asuntu Emilia Pires ba Xanana, resposta mak: «Nonok ka No coment», hakerek mos Jornal Independente.
Xanana "No Coment", CNRT defende Emilia Pires

Partido CNRT, liu Xefi CNRT defende Emilia Pires, haktuir Natalino dos Santos, "husu respeito Emilia Pires ninia Serviço (TP, 05/12/2016) pajinas 1 & 23, (3). Emilia ninia serviço ba Nasaun no Estado mak representa Timor-Leste ba g7+ no lidera Ministerio Finanças durante tinan 7, lori Estadu RDTL nia naran ba mundo.

Sociedade Civil Emilia Kaer Segredo  Ruma

Maibe Sociedade Civil, liu Diretor HAK Manuel Monteiro haktuir katak, "Emilia Pires kaer segredo balun"  (TP, 02/12/2016) pajinas 1 & 23, (4). Segredo saida no konaba saida, dala ruma tanba sa mak Maun bóot sira ba fó sasin konaba Emilia nia kasu? Iha Emilia Pires nia kasu, maun Xanana, Alkatiri no Ramos Horta ba fó sasin, hodi fo razaun ba dezisaun neébe mak Emilia Pires nian!  


Referensias:

1) Deklarasaun Bankada PD ;
http://forum-haksesuk.blogspot.com/2016/11/deklarasaun-politika-bancada-partido.html
2) "PR Taur Matan Ruak Husu Emilia Rende"
Jornal Independente, edisaun Terça-feira (06/12/2016), pajinas 1 & 11!
3) "Natalino dos Santos husu respeito ba Emilia Pires ninia serviço"
Timor Post, edisaun Segunda-feira (05/12/2016) pajinas 1 & 3!
4) "Sociedade Civil, Emilia Pires kaer segredo ruma"
Timor Post, edisaun Sexta-feira (02/12/2016) 

terça-feira, 29 de novembro de 2016

Deklarasaun Politika Bancada Partido Democrático Antes Votasaun na Jeneralidade iha Debate OGE 2017

DEKLARASAUN POLITIKA BANCADA PARTIDO DEMOCRÁTICO ANTES VOTASAUN NA JENERALIDADE IHA DEBATE OGE 2017
PARLAMENTO NACIONAL

Excelencias, Presidente do Parlamento Nacional,
Excelencias, Primerio Ministro,
Distintos Deputados,
Membru Governu,
No povo Timor-Leste tomak, mak kami hadomi.

“Kaer Metin Ukun Rasik An, no Hari Nasaun Hosi Baze”

Adriano do Nascimento
Presidente do Partido Democrático
Excelensia sira hotu,

Deklarasaun politika Partido Democrático iha enseramentu debate na jeneralidade, sei haklaken kestaun importante tolu mak hanesan tuir mai:

Primeiru, publiku hatene ona katak, Bancada Partido Democrático hato’o ona nia deklarasaun nudar partido, ho nia pozisaun politika kona ba programa politika no orsamentu governu ida ne’e nian. Iha deklarasaun politika ne’e, Partido Democrático husu ba governu no deputado sira, atu konsidera netik ejijensia Partido Democrático nian, hodi aumenta tan osan ba setor produtivu hanesan tuir mai; 1). Husu atu aumenta tan osan ba agrikultura hodi bele sosa tan trator, halo no hadi’a irigasaun, barrajen no seluk tan; 2). Husu atu aumenta tan osan ba edukasaun, hodi liga no instala be mos ba eskola hirak nebe sintina iha ona maibe la iha be mos, nune, profesor no estudante sira, sei halai ba ailaran ka fila ba uma; 3). Husu atu aumenta tan osan ba saude, hodi sosa ekipamentu mediku foun, aimoruk no seluk tan, nebe pasiente sira prisiza agora; 4). Husu atu aumenta tan osan ba be mos no saniamentu, hodi dada be mos ba povu, hanesan povu sira Becora Motaulun, Taibesi no iha Timor laran tomak, nebe presiza tebes be mos; 5). Husu atu aumenta ta osan ba komersiu no industria, hodi  fo apoiu ba povu ki’ik sira, nebe hakarak halo bisnis fila liman, hodi hadi’a sira nia moris; 6). Husu atu aumenta tan osan ba setor turismu, hodi dezenvolve fatin turismu, partikularmente turismu históriku, hanesan funu na’in sira nia subar fatin, no fatin históriku sirak seluk.

Atu materializa ejijensia Partido Democrático nian, maka Bancada Partido Democrático husu deputado partido CNRT, Fretilin ho Frente Mudansa, atu fo apoiu ba PD nia proposta nebe sei halo, hodi aumenta osan ba setor hirak nebe mensiona iha leten. Partido Democrático konsiente katak, orsamentu ba tinan 2017, sei fahe ba rua entre governu ida agora, no governu ida oin mai. Maske nune, Partido Democrático fiar katak, partido nebe deit mak kaer governu iha tinan oin mai, sei la ignora ka taka matan ba nesesidades bazikas povu nian ne’e, iha nia programa politika no planu asaun annual. Tamba ne’e, karik governu no parlamento ida agora, aloka orsamentu naton ba setor hirak ne’e, maka governu oin mai, hatutan deit ona hodi implementa, sein halo fali orsamentu foun, nune povu sei hein hodi halerik iha tempu naruk nia laran.

Segundu, hafoin rona no analiza justifikasaun hosi vice ministro Finansas, kona ba polítika de diversifikasaun fundu petrolífru, liu-liu iha setor telekomunikasaun, maka iha biban ida ne’e, Partido Democrático deklara ba publiku katak, Partido Democrático deskorda ho politika governu nian, atu la kohi investe iha setor telekomunikasaun, hodi sosa Timor telkom, ho razaun katak, Timor Telkom la tama iha kategoria merkadu finanseiru de altu nivel ka investimentu ho retornu bot. Partido Democrático fiar  katak Timor telekom nudar fontes de reseitas potensial, tamba iha projetu importante tolu hanesan linha telefoníka, fibraóptika no kabú submarinu, nebe bele hatama osan ba kofre estadu iha tempu badak, em komparasaun ho auto estrada iha kosta sul no aerportu internasional iha Oecusi-ambeno, nebe sei hein tempu naruk atu hatama osan ba estadu. Karik Timor Telkom laos tipu de investimentu merkadu finanseiru de altu nivel ba Timor-Leste, tuir kriteria fundu petrolifru nian, tamba sa governu iveste fali osan hosi fundu petrolifru ba fabrika hodi produs Sement iha Tmor-Leste?

Terseiru, em relasaun ho pozisaun Partido Democrático iha ukun ida ne’e, Bancada Partido Democrático konsiente katak, los duni ukun ida ne’e CNRT nian ho ukun minoria, nudar deputado CNRT sira haktuir iha plenaria horseik. Maske nune, tamba interese nasional, ho modelu demokrasiaTimor-Leste nebe hatur an iha abut unidade nasional no politika inkluzivu, nebe lider históriku sira, hanesan maun Xanana Gusmão no Maun Mari Alkatiri hatur iha nasaun ida ne’e, maka Partido Democrático simu hodi asegura, nune, haka’as nafatin hodi servi povu no nasaun, liu hosi governu no Parlamento Nacional. Nune mos, Partido Democrático ho laran no fuan tomak, konsiente palávra de ordem, no  instrusaun hosi Presidente Fernando La Sama de Araújo, nebe hateten mai ami, koadru Partido Democrático hodi dehan “hau nia dignidade, la as liu dignidade nasaun nia, tamba ne’e, imi hare malu ba hodi dezenvolve ita nia nasaun”.

Nudar deputado no nudar alin ida iha vida politika, ami apresia teb-tebes, maun no lider históriku, Dr. Mari Alkatiri nebe haktuir katak, tamba interese nasional, maka ita tenki halo demokrasia ida nebe, nia abut iha unidade nasional ka inkluzivu, ho lia fuan simples ida, maibe iha nia signifikadu bot hodi dehan “União de facto, com comunhão de bens”. Ami hatutan tan ho ami nia lia fuan rasik dehan “PD sempre coopera mas não entra, porque já não há caminho para entrar”.

Partido Democrático mos konsiente, no simu deklarasaun hosi deputado sira nebe hateten katak, Partido Democrático la iha kabide iha nasaun ida ne’e. Los duni, Partido Democrático la iha kabide, tamba hamoris nia an rasik nudar forsa politika ida iha nasaun ne’e, no habot rasik nia lider sira, hanesan Fernando La Sama de Araújo, Mariano Assanami Sabino, Lurdes Bessa, Olinda Morais no seluk-seluk tan, hanesan lider politiku no ukun na’in hodi servi povu no nasaun. Ami mos konsiente no simu katak, Partido Democrático la iha kabide politiku, hodi difini no dezenvolve nia identidade politika rasik, tamba  ne’e, Partido Democrático sempre konsisten hodi aprezenta pontu de vista kritíkas no solusaun alternativas, banune, bele halo balansu iha ukun hodi tau perioridade ba  nesesidade povu no nasaun nian.

Excelensia sira hotu,

Nudar lider Partido Democrático, ami asumi responsabilidade karik iha sala ruma, mak ami halo tiha ona liu hosi ukun bloku koligasaun, nebe nia finalidade hodi ita haketak malu juridikamente nudar aliadu politiku. Nudar alin no lider politiku jerasaun foun, ami hodi Partido Democrático nia naran, ami husu povu no na’i ulun sira nia komprehensaun, karik ami nia pontu de vista kritikas ba konseitu dezenvolvimentu nasaun ida ne’e, ho justifikasaun nebe ami expresa liu hosi deklarasaun hirak nebe ami halo, la dun monu ba ita bot sira nia laran. Ami konsiente katak moris iha nasaun demokratiku, ita tenki la’o ho diverjensia iha pensamentu, estratejia no asaun. Tamba ne’e, ami prontu atu apriende nafatin, no prontu atu servi povu no nasaun ida ne’e, nudar Timor oan no nudar lider Partido Democrático. Opozisaun ka la opozisaun, somente lia fuan ida deit hodi tatoli ba malu, maibe, pensamentu no hahalok hodi asegura estabilidade politika no seguransa, demokrasia no prosperidade povu no nasaun nian, mak sai sasukat ba ita nudar ukun na’in, no nudar lider politiku. Ita mesak feton no na’an, aman no oan, nebe iha objectivu ida deit, mak atu dignifika nasaun ida ne’e, nudar nasaun ukun rasik an, dignifika povu ida ne’e sai povu demokratiku, nebe moris iha dame no domin nia laran, iha Timor ida deit, mak Timor Leste-Ukun rasik an. Obrigado wa’in.

Dili, 25 de Novembru 2016

Adriano do Nascimento
Presidente do Partido Democrático

segunda-feira, 28 de novembro de 2016

Timor-Leste Laiha Politika ba Desenvolve Talentos Klosan Sira Nian

Timor-Leste Laiha Politika ba Desenvolve Talentos Klosan Sira Nian

Foto: Jael Chng - WordPress.com
Ohin loron hotu-hotu halo programa akompana Academia Dangdut Asia ba dala 2, ne' ebe realiza husi Channel TV indonesia nian ''INDOSIAR'', husi partisipantes nain 6 ne' ebe hola parte, hela deit 1 mak Maria Vitoria iha Grupo C.

Kronolojia hahu husi Estadu liliu Governo liu husi Ministeriu Turismu no Kultura/SEC no SEJD la fo atensaun, husi apoios financeiros no politika ruma konaba hasa'e talentos klosan nian. ETO TV, entidades privados ida mak aposta apoios to'o lori participantes sira ba Jakarta, Indonesia.

Ikus, quando enventu AD Asia2 hetan respons husi publiku, liliu klosan sira, hahu ona Governantes sira oferece apoios ruma no organiza eventus. Aktus sira ne' e nudar aktu oportunista, hein momentus deit, la iha politika no vontade ba desenvolve klosan sira nia talentos.

Husi parte MTC/SEC, kria kondisaun ba harii eskola musikal, importante no urjente. Tanba fakta: ita nia musikus Timor oan, barak gosta no hobby musika, maibe ho deit feeling ka baseia ba rona musika pois imita, maibe la liu husi aprendizagem ba musika rasik. Teknika kanta, vokal , dada-iis, nudar teknikas sira ne' ebe ba musikus sira precisa iha exercicio. Exemplo: AD Asia2, participantes Timor nian hetan difikuldades tanba la domina ninia teknikas sira ne'e. Inklui mos artista senior no komentador ba AD Asia2 husi Timor-Leste, Anito Matos, kompara ho komentatores sira seluk, nota diferensa boot tebes. Tanba sira mai husi eskola musika, domina teknikas musikas nian.

Dala ruma mos, ita nia artista sira nebe mosu iha palku nasional, mos ladun iha vontade atu aprende, wainhira toó kompetisaun la konsegue hatudu, tanba hananu tanba rona deit, maibe la'os tanba hatene musika. Rona ho hatene buat rua la hanesan 
Parte ida Timor-Leste iha potensia musikas husi kamada klosan sira, parte seluk, kondisaun oinsa mak desenvolve talentos mak seidauk iha. 
Oinsa Governo ninia responsabilidade no saida mak sei halao?
Pratiku deit: 
Harii eskola musika ka conservatorio musika nian. artista sira konesidu iha mundu rai klaran, hotu-hotu liu husi eskola musika, liliu conservatorio. Participantes husi rai Asia sira seluk, hatudu sira nia performence diak tanba sira mos procesu aprendizagen liu husi eskola musika, liliu Malaysia no Indonesia.

Konaba rekursus Humanos ba eskola musika, Timor oan lubung ida mak especialista ba iha musika, balun hetan rekonesimentu internacional, oinsa mak bele aproveita didiak sira. Sira mak:
  1. Maestro Simao Barreto (Interpreter ba musica Timor nian no maestro nebe nia naran mos tama iha lista maestro sira iha mundo);
  2. Maestro Cornelio Cruz (Lori coro Sol Nascente juara vocal no coro iha nasaun barak ona iha Europa);
  3. Maestro Antonio Ribeiro (Gutarista ne' ebe mak hanorin iha Conservatorio no iha Radio Renascenca iha Portugal);
  4. Seluk tan....
Depende vontade politika no tradus iha OGE2017, se lae 2018, etc.

SEJD: Politika juventude nian la'os ba desporto deit, maibe ba joventude em jeral, oinsa desenvolve ka hasa'e talentos sira klosan nian.

Avaliasaun ba politia juventude buka tradus iha buat ruma pratika ba juventude no talentos la'os mak desporto deit, nudar komponentes ida laos uniku iha sociedade Timor-Leste.

Mak ne'e deit komentariu balun, husi Ekipa FH!

Dili, 21.11.2016!